Wykonanie projektu koncepcyjnego, budowlanego, technicznego, wykonawczego i warsztatowego

Projekt graficzny

W procesie projektowania nowego zakładu produkcyjnego można wyszczególnić następujące etapy:

 • faza koncepcyjna;
 • projekt budowlany;
 • projekt techniczny;
 • projekt wykonawczy;

Czasami niezbędne jest również wykonanie projektów warsztatowych niektórych elementów instalacji lub konstrukcji pozwalający na zlecenie prac wyspecjalizowanym warsztatom wytwórczym.

Projektowanie instalacji technologicznych

Consultchem Design specjalizuje się w projektowaniu instalacji technologicznych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, biotechnologicznego oraz farmacji. Proces projektowy zazwyczaj można podzielić na: 

 • fazę koncepcyjną - pozwala ona na wstępny dobór odpowiednich aparatów oraz przeprowadzenia bilansów energetycznych i materiałowych pracy instalacji, podczas projektu koncepcyjnego sprecyzowane zostaną wymagania instalacji produkcyjnej pod kątem budowlanym oraz wymaganych instalacji pomocniczych takich jak: instalacja sprężonego powietrza i azotu, instalacja wody technologicznej, CIP, para technologiczna co pozwoli na płynne przejście w kolejne fazy projektu; 
 • projekt bazowy;
 • projekt wykonawczy.

Modelowanie 3D

Model 3D

Wszystkie projektowane przez nas instalacje wykonywane są przez nas za pomocą środowiska CAD 3D. Pozwala to na łatwą weryfikację zaproponowanych rozwiązań oraz zminimalizowanie ryzyka kolizji z istniejącymi instalacjami na etapie montażu. W ramach przekazywanej dokumentacji projektowej inwestor otrzymuje od nas pełny model 3D zaprojektowanej instalacji.

Bilansowanie procesów oraz symulacje CFD/MES

Symulacja CFD/MES

Część nietypowych rozwiązań projektowych wymaga weryfikacji z użyciem metod numerycznych. Consulchem Design tworzy zespół projektantów posiadający doświadczenie w symulacjach numerycznych procesów przemysłowych udokumentowane publikacjami naukowymi. Z użyciem oprogramowania CFD uzupełnionego o własne modele jesteśmy w stanie przeprowadzić symulację zarówno samego przepływu jak i biegnących w układzie reakcji chemicznych czy przemian fazowych. W przypadku statycznej analizy elementów konstrukcyjnych wykorzystujemy analizę MES.

gif przedstawiający symulację

Badania, ocena zagrożenia wybuchem

Znaki EX

W wielu przypadkach inwestor może nie dysponować danymi fizykochemicznymi mediów niezbędnymi do zaprojektowania instalacji i doboru urządzeń. W takim przypadku pojawia się konieczność wykonania dodatkowych pomiarów. Consultchem Design oferuje wykonanie następujących badań i pomiarów:

 • wyznaczenie lepkości medium;
 • dopasowanie modeli reologicznych;
 • pomiary parametrów wybuchowości
 • pomiary rozkładów wielkości cząstek;
 • analizy chromatograficzne;

W przypadku gdy w procesie występują media mogące tworzyć strefy zagrożenia wybuchem wykonujemy ocenę zagrożenia wybuchem na podstawie której określone zostają odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem oraz sprecyzowane zostają wymagania dla wykonania urządzeń oraz AKPiA.

Inwentaryzacje i nadzory inwestorskie

W przypadku realizacji inwestycji w istniejącym budynku lub wykorzystania istniejących urządzeń należy wykonać ich inwentaryzację pozwalającą na dostosowanie projektowanych instalacji oraz określenie koniecznych modyfikacji w celu dostosowania do aktualnych przepisów. Wykonujemy inwentaryzację w zakresie konstrukcji budynkowych, instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz inwentaryzację mechaniczną istniejących instalacji i urządzeń. Oferujemy również możliwość wykorzystania skanowania 3D na cele inwentaryzacji.